02386 T10钢烧刃盘龙武士刀

新款:02386 T10钢烧刃盘龙武士刀


编号:0238605080000(0000)  赠品: 锦盒   

全长: 104cm                               刃长: 70cm

柄长: 27cm                                 刃宽: 3.2cm

刃厚: 0.75cm                              鞘材: 鱼皮鞘+牛角

柄材: 一体钢+黑檀木                  刃材: T10钢+覆土烧刃

硬度HRC: 59                              重约:1.42

装具: 黄铜                                   护手: 黄铜

研磨: 十五精细道手工研磨         热处理: 水淬-油淬

工艺: 龙泉古法手工锻造+覆土烧刃

备注: 手工产品存在误差-以实物为准

产地: 浙江龙泉

02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀
02386 T10钢烧刃盘龙武士刀